Procedura bezpieczeństwa obowiązująca

od 1 września 2020 r.

na terenie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego

w Lutomiersku

w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2)

 

 

Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej od 1 września 2020 r. (z dn. 2 lipca, 5 sierpnia oraz 25 sierpnia 2020 r.).

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem.
 3. Procedura określa działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale nie zapewniają pełnej jego eliminacji.

 

§2

Obowiązki Dyrektora

 1. Dyrektor dostosowuje procedury bezpieczeństwa obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa zgodnie z aktualnymi wytycznymi MZ, GIS oraz MEN.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.
 4. Planuje organizację pracy szkoły, aby minimalizować ryzyko wzajemnego kontaktu.
 5. Określa sale, w których odbywają się zajęcia, sposób poruszania się po szkole oraz na boisku (podczas przerw wyznacza sektory).
 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny, w skład którego wchodzi: fartuch ochronny, maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący.
 7. Dba o to, aby przy wejściach do budynku szkoły umieszczone zostały dozowniki
  z płynem do dezynfekcji rąk, instrukcje dezynfekcji rąk oraz informacja
  o obowiązku dezynfekowania rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych było mydło oraz instrukcja z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 8. Przy wejściu głównym dodatkowo zapewnia umieszczenie numerów telefonów
  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 9. Zapewnia możliwość dokonywania pomiaru temperatury ciała uczniów i pracowników w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19.
 10. Zleca codzienną dezynfekcję pomieszczeń, z których korzystają uczniowie
  i pracownicy szkoły.
 11. Informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu w celu weryfikacji i oceny ryzyka.
 12. Wyznacza osobę, która właściwie zabezpieczona, w dystansie minimum
  2 m oczekuje w „izolatce” z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem
  na pojawienie się rodziców lub służb medycznych.
 13. Po zasięgnięciu opinii powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych i przejściu
  w tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego.
 14. Powołuje Szkolnego koordynatora bezpieczeństwa oraz zespół zadaniowy
  bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego w celu monitorowania sytuacji epidemicznej w szkole i jej środowisku oraz dostosowywania wewnętrznych procedur w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności szkolnej.

 

 

 

§3

Obowiązki pracowników obsługi, nauczycieli

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) lub objęcia kwarantanną pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Bezwzględnie wszyscy pracownicy przy każdym wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją je zgodnie z instrukcją.
 4. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący min.1,5 m.
 5. Przed rozpoczęciem lekcji oraz podczas przerw międzylekcyjnych w przestrzeniach wspólnych (szatnie, korytarze, świetlica) pracownicy są zobowiązani
  do zakrywania nosa i ust (maseczka).
 6. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostający w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w sposób szczególny dbają o higienę swoją oraz uczniów, zalecają częste mycie rąk (zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem,
  po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza) oraz prawidłowe postępowanie ze środkami ochrony osobistej (np. maseczki). Przypominają o właściwym zachowaniu podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Nauczyciele zapewniają szybki sposób komunikacji z rodzicami (np. telefoniczny).
 8. Nauczyciele ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – w tym na zajęciach wychowania fizycznego i sportowych (SKS), ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Organizują przerwy dla swoich uczniów wg potrzeb, nie rzadziej niż co 45 minut, sprawując także wówczas nadzór nad nimi w specjalnie wydzielonych strefach – Zał. nr 1.
 10. Do odwołania nauczyciele nie organizują wyjść i wycieczek pozaszkolnych.
 11. Nauczyciele dbają, by sala pobytu i nauki uczniów była wietrzona co najmniej raz na godzinę (w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć).
 12. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego powinni w miarę możliwości organizować je na świeżym powietrzu.
 13. Na lekcjach muzyki należy zrezygnować ze wspólnego śpiewania.
 14. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć oraz używany sprzęt sportowy należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach.
 15. Pracownicy obsługi usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 16. Pracownicy obsługi organizują i monitorują codzienne prace porządkowe,
  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich co potwierdzają w codziennych raportach (karty monitoringu czystości – Zał. nr 2).
 17. Pracownicy obsługi podłogę w sali gimnastycznej myją detergentem
  po każdym dniu zajęć.
 18. Pracownicy obsługi dbają o ciągłość wyposażenia w środki higieny, czystości i dezynfekcyjne. Na bieżąco informują dyrekcję o potrzebach w tym względzie (osoba odpowiedzialna – p. B. Firgan).
 19. Przeprowadzając dezynfekcję, personel ściśle stosuje się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu. W sposób szczególnie staranny dokonuje dezynfekcji toalet.
 20. Personel regularnie czyści i dezynfekuje sprzęt na boisku szkolnym.
 21. Codziennie, przy sprzyjającej rekreacji pogodzie, godz. 9.00 czyści i dezynfekuje plac zabaw znajdujący się przy szkole.
 22. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium – sala 51)
  i niezwłocznie zawiadomić dyrektora, a potem rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły najlepiej własnym środkiem transportu.
 23. Nauczyciel po ostatniej lekcji danej klasy sprowadza uczniów do szatni.

 

 

§4

Obowiązki rodziców/opiekunów

 1. Rodzice zapoznają się z niniejszą procedurą opracowaną na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w szkole, zapoznają z jej założeniami także swoje dzieci.
 2. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
  w izolacji oraz gdy w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą chorą.
 3. Zezwalają na przyjście do szkoły tylko zdrowym dzieciom – bez objawów chorobowych.
 4. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu dziecka
  do szkoły po chorobie.
 5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów.
  W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Opiekunowie dzieci oddziału przedszkolnego 3-latków mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (szatnie, korytarz) przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego, zachowując następujące zasady (opiekunowie dzieci oddziałów przedszkolnych 4, 5 i 6 latków oraz klas 1 przez pierwszy tydzień września):
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi min. 1,5 m
  3. dystansu od pracowników szkoły 1,5 m
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Po okresie przejściowym rodzice/opiekunowie wyżej wspomnianych oddziałów/klas mogą wchodzić z dziećmi tylko do szatni.

 1. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
  Z chwilą wejścia do klasy dziecko może zdjąć maseczkę.
 2. Rodzice niezwłocznie odbierają dziecko ze szkoły po otrzymaniu informacji
  o podejrzeniu zakażenia.
 3. Rodzice niezwłocznie powiadamiają dyrektora szkoły o wynikach badania dziecka.
 4. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury dziecku przez personel szkolny.
 5. Rodzice uniemożliwiają dziecku przynoszenie do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. o myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa
  i ust oraz prawidłowym noszeniu maseczki lub przyłbicy.
 7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
  czy kasłania.
 8. Rodzice są zobowiązani do podania wychowawcy aktualnego numeru telefonu i niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników szkoły.
 9. W razie pilnej potrzeby indywidualnego, bezpośredniego kontaktu z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, rodzice/opiekunowie umawiają się telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły (43 6775 102 lub 43 6775 028).

Obowiązki uczniów

 1. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa ustalonych na czas pandemii.
 2. Do szkoły uczniowie przychodzą w maseczkach i ściągają je dopiero po wejściu do sal dydaktycznych.
 3. Podczas wchodzenia i wychodzenia ze szkoły stosują się do zaleceń opisanych w § 6.
 4. Przy wejściu dezynfekują ręce.
 5. Bezwzględnie stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, dbając o zdrowie własne i innych osób przebywających na terenie placówki.
 6. Przed rozpoczęciem lekcji, podczas przerw międzylekcyjnych oraz na początku zajęć opiekuńczych na świetlicy (do momentu podziału uczniów na grupy) uczniowie
  są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (maseczka lub przyłbica).
 7. Uczniowie przynoszą własne przybory, podręczniki, zeszyty. Nie wolno się nimi wymieniać.
 8. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek).
 9. Uczeń z rodziny, której członek jest objęty kwarantanną, musi pozostać w domu.

 

Organizacja pracy szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00, w tym świetlica od 7.00 do 8.30 oraz od 12.00 do 16.00.
 2. Zaleca się taką organizację pracy szkoły i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów.
 3. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym – stosują się do odrębnych procedur obowiązujących podczas dowozów – Zał. nr 3.
 4. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły pięcioma wejściami. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły dziecko i każdy wchodzący myje ręce płynem do dezynfekcji rąk.

 

  1. 1 – wejście główne od ul. Piłsudskiego dla klas II-V oraz oddziałów przedszkolnych 3, 4 i 5 latków (główna szatnia)
  2. 2 – wejście do dawnego Gimnazjum od ul. Piłsudskiego dla klas VI-VII (szatnia przy bibliotece)
  3. 3 – wejście przy sali gimnastycznej – klasy VIII (szatnia przy bibliotece)
  4. 4 – wejście przy hali sportowej – oddziały sześciolatków i klasy I (szatnia przy hali sportowej)
  5. 5 – wejście od strony patio (uczniowie dowożeni za wyjątkiem dowożonych sześciolatków i pierwszoklasistów, którzy wchodzą wejściem nr 4 bezpośrednio do szatni przy hali sportowej)

 

 1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz oraz rodziców do niezbędnego minimum – preferowany jest kontakt telefoniczny. Osoby z zewnątrz / rodzice, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, mogą udawać się tylko do wyznaczonego miejsca z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W szkole mogą przebywać tylko osoby zdrowe.

 

                          Oddziały przedszkolne

 1. Do oddziału przedszkolnego dzieci przyprowadzane są na godz. 8.00 (oddział 6-latków) lub na 8.30 (oddziały 3-,4-,5-latków) i odbierane po zakończeniu zajęć zgodnie z obowiązującym planem. Zaleca się, by dzieci przyprowadzać tuż przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do odbierania dziecka osobiście bezpośrednio po zakończonych zajęciach. Dziecko może odebrać również osoba pełnoletnia, pisemnie upoważniona, uwzględniona w oświadczeniu podpisanym przez rodziców lub opiekunów.
 3. Dzieci korzystają z porannej świetlicy (7.00-8.30) tylko w sytuacji, gdy rodzice,
  z uwagi na pracę, nie mogą przyprowadzić dziecka do szkoły bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć z wychowawcą oddziału.
 4. Do oddziałów przedszkolnych może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki – dziecka chorego lub z objawami choroby nie należy przyprowadzać. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia w czasie pobytu dziecka w oddziale, nauczyciel informuje rodziców telefonicznie. W tej sytuacji rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.
 5. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie.
 6. W oddziale przedszkolnym promowany jest zdrowy styl życia. Słodką przekąskę dzieci mogą przynosić tylko w jeden wyznaczony dzień w tygodniu (piątek).
  Ze względu na konieczność przestrzegania środków bezpieczeństwa i higieny zalecane jest przynoszenie jednej przekąski typu wafelek, batonik – dzieci nie mogą dzielić się jedzeniem, jak również wymieniać.
 7. Dzieci nie przynoszą do oddziału zabawek oraz innych zbędnych przedmiotów.
 8. Nauczyciel sprawuje opiekę nad całą grupą. Nie ma możliwości pozostawienia dziecka w sali lub w innej grupie (na życzenie rodziców), kiedy pozostała grupa dzieci idzie na powietrze.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziału przedszkolnego i po odbiorze z oddziału przedszkolnego, także z placu zabaw, odpowiadają rodzice
  lub opiekunowie.
 10. Rodzice pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z wychowawcami oddziałów. Zobowiązani są odbierać wszystkie telefony od wychowawcy.

 

Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

 1. Nauczyciel, pielęgniarka, pracownik szkoły zawiadamia dyrektora o podejrzeniu zakażenia ucznia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka). Dyrektor kieruje
  do pomocy osobę, która przed przystąpieniem do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
 2. Ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia, bezzwłocznie odizolowuje się w tzw. ,,izolatorium” (sala nr 51, parter szkoły). Wyznaczony, odpowiednio zabezpieczony pracownik szkoły pozostaje z dzieckiem w ,,izolatorium”, utrzymując dystans min. 2 m.
 3. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni
  na numer 999 lub 112.
 4. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia ,,izolatorium”. W razie potrzeby dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się
  do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 6. W przypadku potwierdzonego SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
  do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu prowadzącego.

 

Biblioteka szkolna

 1. W czasie trwania epidemii w bibliotece może przebywać poza bibliotekarzem maksymalnie 6 osób zachowując dystans społeczny minimum 1,5m.
 2. Nie ma możliwości wolnego dostępu do półek.
 3. Czytelnicy mogą wypożyczać tylko zamówione wcześniej lub wskazane w momencie wypożyczania książki i materiały biblioteczne.
 4. Książki podaje bibliotekarz, zachowując szczególną ostrożność i stosując się
  do aktualnych zaleceń/rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia i/lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 5. Zwracane do biblioteki książki i materiały biblioteczne zanim zostaną ponownie wypożyczone, muszą pozostać w kwarantannie w zależności od rodzaju okładki:
  48 godzin (papier i tektura) lub 72 godziny (plastikowe i foliowe okładki).
 6. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat,
  na którym leżały.
 7. Pomieszczenie biblioteczne należy regularnie wietrzyć (min. co godzinę), klamki, blaty stolików i krzesła – dezynfekować.
 8. Bibliotekarz ma prawo poprosić o opuszczenie pomieszczenia bibliotecznego osobę, która nie będzie stosowała się do aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

Świetlica szkolna

 1. W grupie świetlicowej może przebywać maksymalnie do 25 uczniów (min. 1 opiekun). Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 2. Uczniowie po skończonych zajęciach dydaktycznych schodzą na świetlicę w maseczkach (przyłbicach). Zdejmują je po podziale na grupy (grupy do 25 osób), które będą przebywać w różnych salach i miejscach na terenie szkoły (sale dydaktyczne, boisko, hala sportowa).
 3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 4. W miarę możliwości utworzone grupy będą zbliżone wiekowo.
 5. Do grup, w miarę możliwości, przyporządkowani będą stali nauczyciele/ wychowawcy świetlicy.
 6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 7. Uczeń/ wychowanek świetlicy posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Wychowankowie mogą korzystać pod opieką wychowawcy/ nauczyciela z sali gimnastycznej, zachowując wszelkie zasady higieny i odległości.
 9. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy należy umyć i zdezynfekować.
 10. Należy wietrzyć salę świetlicy co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Nauczyciel/wychowawca świetlicy może organizować przerwy dla swojej grupy,
  w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, zachowując w miarę możliwości dystans między sobą.
 12. Wskazane jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły/ świetlicy szkolnej mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców zgodnie z zaleceniami MZ oraz GIS.
 16. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 17. Przed wejściem do świetlicy szkolnej należy zdezynfekować ręce, korzystając z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie z instrukcją.
 18. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

Boisko szkolne (Orlik)

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjnym oraz spędzania czasu wolnego przez uczniów (podczas zajęć szkolnych).
 3. Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 4. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 5. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony (w godzinach porannych) z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 6. Korzystanie z boiska jest dozwolone w czasie zajęć lekcyjnych tylko przez uczniów uczęszczających do jednostki. Po zakończonych zajęciach boisko jest ogólnodostępne.
 7. Korzystanie z boiska szkolnego podczas przerw jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.

Szatnia

 1. Szkoła nie ma możliwości wykorzystania co drugiego boksu, w związku z tym podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, dzieci będą przychodziły zgodnie z ustalonym harmonogramem. W sytuacji, kiedy duża liczba klas będzie zaczynała zajęcia o tej samej porze, zostanie wprowadzone ograniczenie ilości osób poprzez np. wpuszczanie co 5-10 min. jednej klasy.
 2. W celu ograniczenia nadmiernego kontaktu uczniów korzystających z szatni ustala się dodatkowe szatnie dla uczniów klas I oraz dzieci z oddziałów sześciolatków przy hali sportowej oraz godziny przyjścia i wyjścia uczniów każdego oddziału/ klasy ze szkoły, z uwzględnieniem czasu na pozostawienie lub zabranie okrycia wierzchniego i zmianę obuwia w szatni.
 3. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.
 4. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni szkolnej.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wprowadza się Zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/21 i obowiązują one do odwołania. Zmiany do procedury wprowadzane są w formie aneksu. Powyższe procedury będą na bieżąco monitorowane i w razie potrzeby modyfikowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ oraz GIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Uczniowie danych klas spędzają przerwy międzylekcyjne oraz czas oczekiwania na zajęcia
( 7.45- 8.00) w wyznaczonych sektorach.

Sektor A- piętro  I Nowe SP

Sektor B- piętro I Stare SP

Sektor C- piętro II Stare SP

Sektor D- piętro  byłego Gimnazjum

Sektor E- piwnica  byłego Gimnazjum

Sektor F- sekretariat byłego Gimnazjum

Sektor G- parter byłego Gimnazjum

 

Sektor A- klasy II A i III B

Sektor B- – klasy I C, II B, III A

Sektor C- klasy I A, I B, II C

Sektor D- klasy IV A, IV B, VI C, VIII A, VIII B

Sektor E- klasy VI A, VI B

Sektor F- klasy V A, VII A

Sektor G – klasy V B, VII B, VII C

 Po piątej godzinie lekcyjnej uczniowie z sektora D mają do dyspozycji sektor D i C

 

Przerwy na świeżym powietrzu:

Codziennie chętni uczniowie z określonych sektorów mogą spędzać przerwę obiadową na patio zgodnie z poniższym harmonogramem:

10.35-10.55- sektor D (klasy IV A, IV B, VI C, VIII A, VIII B ) oraz klasa VI B z sektoru E

11.40-12.00- sektor F (klasy V A, VII A), G (V B, VII B, VII C) oraz klasa VI A z sektoru E.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

WYTYCZNE

DOTYCZĄCE DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ AUTOBUSAMI SZKOLNYMI

 

Przepisy wprowadzane w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zmieniły dotychczasowych regulacji dotyczących dowożenia uczniów do szkół. Nadal w przypadkach określonych w ustawie Prawo oświatowe gmina zobowiązana jest zapewnić uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu (art. 39 ust. 2, 3 i 4 Prawa oświatowego). Transport uczniów organizowany przez gminę odbywa się na zasadach obowiązujących
w transporcie publicznym.

Korzystając z transportu zbiorowego należy stosować środki ochrony osobistej (maseczki) określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.).

Transport dzieci do szkół jest specyficzną formą przewozu osób. Oznacza niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób uprawnionych do korzystania z przewozu. Należą do niej uczniowie i opiekun, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci w trakcie dojazdu
do szkoły. Z korzystania z autobusu szkolnego wyłączone są inne osoby. Dowożenie uczniów do szkół to przewozy dedykowane i zamknięte dla innych pasażerów.

Rozporządzenie Rady Ministrów nie wprowadza odrębnych regulacji dla organizowanego przez gminę przewozu dzieci do szkół. Wprowadzonych w nim ograniczeń nie stosuje
się tylko w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (§ 23 ust. 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.).

Ograniczenia w przewożeniu osób obejmują przejazdy autobusami – pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą (§ 23 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r.). Można przewozić
w nich, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

 

Informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo uczniów korzystających ze zorganizowanego przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych dowozu uczniów do szkół autobusami szkolnymi, wprowadzono następujące zasady mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19:

 

Uczniowie korzystający z dowozu autobusami szkolnymi zobowiązani są do:

 

Uczeń:

– z objawami infekcji (katar, kaszel, gorączka),

– mający bezpośredni kontakt z osobą chorą na COVID -19,

– mający kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie

   nie może korzystać z dowozu autobusem szkolnym.

 

 

                                                                                            Dyrektor Samorządowego Centrum                                                                  Usług Wspólnych

                                                                                                           Agnieszka Kiedrzyńska

 

 

 

Skip to content